مؤسسه منظومه خرد

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هدف ما فراهم کردن محیطی یادگیرنده، سالم، شاد، صمیمی و نوآورانه است. محیطی پویا و اخـلاقی برای پرورش انسان‌هایی امین و شریف که نسبت به محیط اطراف‌شان احساس مسئولیت می‌کنند. می‌خـواهیم شاگردان‌مان بعد از سـال‌ها حضـور در مـدرسه وقتی وارد محیط اجتمـاعی می‌شوند، مهارت‌های اساسی برای تحصیل، کار و زندگی را داشته باشند و به‌عنوان یادگیرندگان مادام‌العمر این مهارت‌ها را توسعه دهند.

ادامه ...


مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره مجتمع آموزشی خرد

«در کنار هم خود را می‌شناسیم، واقعیت را می‌پذیریم و با معنا زندگی می‌کنیم.»
فعالیت‌های مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره مجتمع آموزشی خرد شامل مشاوره‌های فردی در زمینه‌ی تحصیلی، شغلی و ازدواج می‌شود. همچنین خدمات روان‌درمانی فردی و گروهی با رویکردهای مختلف روان‌پویشی، رفتاری شناختی، هیجان مدار ، طرحواره و رفتار درمانی دیالکتیک را در بر می‌گیرد.


خردنامه

خردنامه، نشریه‌ی الکترونیکی مدرسه‌ی خرد است که تمام مطالب آن را دانش‌آموزان و معلم‌های خرد تهیه می‌کنند. این نشریه شامل بخش‌های مختلف ادبی، علمی و هنری است.
خردنامه در اولین ماه هر فصل منتشر می‌شود

بیشتر ...